Suunnitelma.info
RSS Feed
Lisätietoja sivustosta:

Mervi Koivula
©  Destia Oy, Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa, tel +358 20 444 11
Suunnitelma.info

Tilaajan, konsultin ja hankeryhmän välisen vuoropuhelun ja tiedonkulun apuna käytämme Suunnitelma.info -projektiportaalia. Projektiportaali on vaivaton
käyttää ja salasanan avulla siitä saadaan luotettava tiedonjakamiskanava. Salasanalla suojataan projektiportaalista tilaajan ja konsultin väliset projektin
hallinnointiin liittyvät asiat. Hankeryhmälle avoimet aineistot tallennetaan portaalin yleiseen osioon, johon on pääsy kaikilla hankeryhmän osapuolilla.
Projektiportaaliin tallennetaan kaikki kokousaineistot (asialistat, esitykset, muistiot, pöytäkirjat), tiedotteet ja saadut yleisöpalautteet, suunnitelma-asiakirjat,
yhteyshenkilöluettelo, projektipäiväkirja, kuukausiraportointi, tapahtumakalenteri, laadunvarmistusdokumentit, sopimusasiakirjat sekä kaikki muut projektiin
liittyvät tiedostot. Etenkin suuret tiedostot välitetään tilaajalle aina projektiportaalin kautta, joka vähentää sähköpostien kuormitusta.

Projektiportaalissa on mukana avoin blogi, jota on mahdollista hyödyntää projektiin liittyvässä avoimessa kommentoinnissa.

Tarvittaessa hankeportaaliin on avattavissa erillinen osio, jonka kautta voidaan jakaa hankeen esittelyaineistoa tai muuta ajankohtaista nähtäville asetettavaa
aineistoa avoimesti yleisölle. Suunnitelma.info -projektiportaalin kautta hankkeen aineistoa voidaan esitellä mm. tiedostustilaisuudessa, jossa julkiseksi
asetettuun aineistoon voi tutustua ilman tunnuksia ja kirjautumista.

Konsultti on vastuussa projektipankkiin liittyvistä tehtävistä ja käyttäjätunnusten hallinnoinnista.

Suunnitelma.infoon voidaan liittää linkki Questback-kyselyyn, minkä kautta asiakas / yhteistyökumppani voi esittää mielipiteensä. Samoin voidaan sivustolle
ladata palauteikkuna, mistä palaute ohjataan hallinnoinin kautta sovittaviin s-postiosoitteisiin.

Hankeryhmätyöskentelyn sivuille (Lähtötiedot, Hankekuvaus, Materiaalit) on käyttöoikeus kaikilla osapuolilla. Sen sijaan tilaajan ja konsultin väliset asiat tulee
olla salasanalla suojatussa ympäristössä. Suunnitelma.infon projektin sivusto on mahdollista jakaa kaikille avoimeen ja salasanalla suojattuihin osioihin, jolloin
käyttö on turvallista ja kaikille osapuolille mahdollista. Tarvittaessa voidaan sivustolle perustaa useampiakin eri salasanoilla suojattuja osioita.
Esim. seuraavasti:
• Hankeryhmän oma sivu, salasana annetaan esim. hankeryhmälle, tilaajalle ja konsultille
• Projektin hallinta salasanalla, salasana annetaan esim. tilaajalle ja konsultille

Edellä esitetyn järjestelmän perustaminen ja päivitys kuuluu työn laatimisen ajan konsultin tehtäviin.  Meillä LYS-ryhmässä  on pitkä ja erinomainen kokemus
suunnitelma.infon käytöstä.

Vuorovaikutusportaali on koekäytössä, sinne kirjautumisen ohje  löytyy Salasanasuojatut portaalit sivun kautta tästä LINKISTÄ.

Alla olevasta linkistä pääsee tutustumaan myös Destian Extranettiin: