Valtatien 5 parantaminen välillä Palokangas-Humalajoki, Tiesuunnitelma

Esa Laurikainen
esa.laurikainen@destia.fi
puhelin 040 631 0606


Mikko Laitinen
mikko.laitinen@ely-keskus.fi
puhelin 0295 026 736


Suunnitelmat 

Hankkeen sisältö  

Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta suunnittelemalla laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja päätien vaatimukset täyttävä tieosuus. Tavoitteena on myös minimoida liikenteen ympäristölle aiheuttamat haitalliset vaikutukset. Valtatie 5 suunnitellaan yleissuunnitelman mukaisesti kapeana keskikaiteellisena moottoritienä. Uusi tie suunnitellaan koko matkalla nykyisen vitostien länsipuolelle. Tien mitoitusnopeus on 100 km/h.

Valtatielle suunnitellaan Oravikosken ja Humalamäen eritasoliittymät. Eritasoliittymät varustetaan linja-autopysäkein, joille järjestetään sujuvat yhteydet ja liityntäpysäköintimahdollisuus. Valtatien suunnitteluun kytkeytyvät maantiet ja yksityistiet yhdistetään moottoritiehen rinnakkaistieksi jäävän nykyisen Viitostien ja suunniteltavien eritasoliittymien kautta.

Meluhaittaa torjutaan toteuttamalla meluesteitä noin 4,6 km:n pituudella. Hirvieläinonnettomuuksien estämiseksi suunnitellaan riista-aidat.

Yleisötilaisuuden 26.1.2023 esitykset:
Vt5_Palokangas-Humalajoki_yleisötilaisuusesitys_ELY
Vt5_Palokangas-Humalajoki_yleisötilaisuusesitys_Destia